Δεν υπάρχει τέχνη στο καλάθι

Αστικό έργο τέχνης προς εξέταση