بدون هنر در سبد خرید
عکاسی، عکس

عکاسی، عکس- عکاسی هنر، کاربرد و تمرین ایجاد تصاویر بادوام با ثبت نور است، چه به صورت الکترونیکی با استفاده از حسگر تصویر، چه به صورت شیمیایی با استفاده از مواد حساس به نور مانند فیلم عکاسی.


مرتب سازی: