Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Tác phẩm nghệ thuật ký hiệu đường phố ban đầu Graffiti

Nghệ thuật đường phố là nghệ thuật thị giác không chính thức và độc lập được tạo ra ở các địa điểm công cộng để công chúng dễ nhìn thấy. Nghệ thuật đường phố gắn liền với các thuật ngữ "nghệ thuật độc lập", "hậu graffiti", "tân graffiti" và nghệ thuật du kích. Nghệ thuật đường phố là một dạng tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trước công chúng trên các tòa nhà xung quanh, trên đường phố, xe lửa và trên các bề mặt được xem công khai khác. Nhiều trường hợp xuất hiện dưới hình thức nghệ thuật du kích, nhằm mục đích đưa ra tuyên bố cá nhân về xã hội mà nghệ sĩ sống bên trong.


Xếp theo: